Якостни и деформационни характеристики на бетона

Съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1

Класове по якост за бетон
Означение C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 Аналитична зависимост/обяснение
fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
fck,cube (MPa) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105
fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 fcm = fck + 8 (MPa)
fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 fctm = 0,30fck(2/3) за бетон < C50/60
fctm = 2,12ln(1 + fcm/10) за бетон > C50/60
fctk 0,05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 fctk 0,05 = 0,7fctm, 5% фрактил
fctk 0.95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 fctk 0,95 = 1,3fctm, 95% фрактил
Ecm (GPa) 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 Ecm = 22(fcm /10)0,3 (fcm в MPa)
εc1 (o/oo) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 Виж фигура 3.2
εc1 (o/oo) = 0,7fcm0,31 < 2,8
εcu1 (o/oo) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 Виж фигура 3.2
за fck > 50 MPa ‒ εcu1 (o/oo) = 2,8 + 27[(98 - fcm)/100]4
εc2 (o/oo) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Виж фигура 3.3
за fck > 50 MPa ‒ εc2 (o/oo) = 2,0 + 0,085(fck - 50)0,53
εcu2 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.3
за fck > 50 MPa ‒ εcu2 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4
n 2,0 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 за fck > 50 MPa ‒ n = 1,4 + 23,4[(90 - fck)/100]4
εc3 (o/oo) 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 Виж фигура 3.4
за fck > 50 MPa ‒ εc3 (o/oo) = 1,75 + 0,55[(fck - 50)/40]
ε cu3 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.4
за fck > 50 MPa ‒ εcu3 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4
fck - характеристична стойност на цилиндричната якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
fck, cube - характеристична стойност на кубовата якост на натиск на бетона на 28-ия ден;
fcm - средна стойност на якостта на натиск на бетона;
fctm - средна стойност на якостта на осов опън на бетона;
fctk - характеристична стойност на якостта на осов опън на бетона;