Натоварване от сняг

Snow.png

Харктeристично натоварване от сняг на терена - sk = 1 kN/m2    [Таблица]    [Карта]

Ъгъл на наклона на покрива - α = 0 o

α ≤ 30 = 0 ≤ 30 = 1

Коефициент за снегонатрупване - μ1 = 0.8 (α ≤ 30 o)

Коеф. за изложение - Ce = 1.0

Топлинен коефициент - Ct = 1.0

[БДС EN 1991-1-3, т. 5.2 (3)a)]

Натоварване от сняг върху покрива - s = μ1·Ce·Ct·sk = 0.8·1·1·1 = 0.8 kN/m2