Местно натоварване от сняг при денивелация в покрива

Snow_drift.png

Определя се съгласно БДС EN 1991-1-3, т. 5.3.6

Харктeристично натоварване от сняг на терена

sk = 1.5 kN/m2    [Таблица]    [Карта]

Ширина на високото тяло - b1 = 18 m

Ширина на ниското тяло - b2 = 36 m

Разлика във височините - h = 6.2 m

Ъгъл на наклона на високия покрив - α = 3 o

Коефициенти за снегонатрупване

μs = 0 (α ≤ 15 o)

(5.8) от БДС EN 1991-1-3

μw_ = min((b1 + b2)/(2·h); 2·h/sk) = min((18 + 36)/(2·6.2); 2·6.2/1.5) = 4.35

μw = max(0.8; min(μw_; 4)) = max(0.8; min(4.35; 4)) = 4

(5.6) от БДС EN 1991-1-3

μ1 = 0.8

(5.7) от БДС EN 1991-1-3

μ2 = μs + μw = 0 + 4 = 4

Дължина на зоната

(5.9) от БДС EN 1991-1-3

ls = max(5; min(2·h; 15)) = max(5; min(2·6.2; 15)) = 12.4 m