Геометрични характеристики на кръгло сечение

Circle.png

Диаметър

d = 20 mm

Площ

A = π·d2/4 = 3.14·202/4 = 314.16 mm2

Център на тежестта

zc = yc = d/2 = 20/2 = 10 mm

Периметър

P = π·d = 3.14·20 = 62.83 mm

Инерционни моменти

Iz = Iy = π·d4/64 = 3.14·204/64 = 7853.98 mm4

Полярен инерционен момент

Ix = 2·Iy = 2·7853.98 = 15708 mm4

Инерционни радиуси

rz = ry = √Iy/A = √7853.98/314.16 = 5 mm

rx = √Ix/A = √15708/314.16 = 7.07 mm

Съпротивителни моменти

Wel_z = Wel_y = π·d3/32 = 3.14·203/32 = 785.4 mm3

Wpl_z = Wpl_y = d3/6 = 203/6 = 1333.33 mm3

Инерционен момент за усукване

It = π·d4/32 = 3.14·204/32 = 15708 mm4

Съпротивителен момент за усукване

Wt = 2·It/d = 2·15708/20 = 1570.8 mm3

Ефективна площ за срязване

Asz = Asy = 0.9·A = 0.9·314.16 = 282.74 mm2