Геометрични характеристики на тръбно сечение

Pipe.png

Размери

d = 50

t = 10

d1 = d – 2·t = 50 – 2·10 = 30

Площ

A = π·(d2d12)/4 = 3.14·(502 – 302)/4 = 1256.64

Център на тежестта

zc = yc = d/2 = 50/2 = 25

Периметър

P = π·d = 3.14·50 = 157.08

Инерционни моменти

Iz = Iy = π·(d4d14)/64 = 3.14·(504 – 304)/64 = 267035

Полярен инерционен момент

Ix = 2·Iy = 2·267035 = 534071

Инерционни радиуси

rz = ry = √Iy/A = √267035/1256.64 = 14.58

rx = √Ix/A = √534071/1256.64 = 20.62

Съпротивителни моменти

Wel_z = Wel_y = π·(d4d14)/(32·d) = 3.14·(504 – 304)/(32·50) = 10681

Пластични съпротивителни моменти

Wpl_z = Wpl_y = (d3d13)/6 = (503 – 303)/6 = 16333

Инерционен момент за усукване

It = π·(d4 – (d – 2·t)4)/32 = 3.14·(504 – (50 – 2·10)4)/32 = 534071

Съпротивителен момент за усукване

Wt = 2·It/d = 2·534071/50 = 21363

Ефективна площ за срязване

Asz = Asy = 0.5·A = 0.5·1256.64 = 628.32