Геометрични характеристики на правоъгълно сечение

Rectangle.png

Размери

h = 300 mm

b = 200 mm

Площ

A = h·b = 300·200 = 60000 mm2

Център на тежестта

yc = b/2 = 200/2 = 100 mm

zc = h/2 = 300/2 = 150 mm

Периметър

P = 2·(h + b) = 2·(300 + 200) = 1000 mm

Инерционни моменти

Iy = b·h3/12 = 200·3003/12 = 450000000 mm4

Iz = b3·h/12 = 2003·300/12 = 200000000 mm4

Полярен инерционен момент

Ix = Iy + Iz = 450000000 + 200000000 = 650000000 mm4

Инерционни радиуси

ry = √Iy/A = √450000000/60000 = 86.6 mm

rz = √Iz/A = √200000000/60000 = 57.74 mm

rx = √Ix/A = √650000000/60000 = 104.08 mm

Съпротивителни моменти

Wel_y = b·h2/6 = 200·3002/6 = 3000000 mm3

Wel_z = h·b2/6 = 300·2002/6 = 2000000 mm3

Пластични съпротивителни моменти

Wpl_y = b·h2/4 = 200·3002/4 = 4500000 mm3

Wpl_z = b2·h/4 = 2002·300/4 = 3000000 mm3

Инерционен момент за усукване

It = h·b3·(1 – 0.630·b/h + 0.052·(b/h)5)/3 = 300·2003·(1 – 0.630·200/300 + 0.052·(200/300)5)/3 = 469478189 mm4

Съпротивителен момент за усукване

Wt = h·b2·(1 – 0.630·b/h + 0.250·(b/h)2)/3 = 300·2002·(1 – 0.630·200/300 + 0.250·(200/300)2)/3 = 2764444 mm3

Ефективна площ за срязване

Asz = Asy = 5/6·A = 5/6·60000 = 50000 mm2